Skip Navigation

§ 1. Warunki umowy pożyczki

Niniejsza umowa pożyczki zawarta jest między Tobą jako Pożyczkobiorcą, a Nami (Rapida sp. z o.o.) jako Pożyczkodawcą. Zabezpieczeniem wykonania przez Ciebie Umowy jest fakt, że zaangażujesz dodatkową osobę, czyli Twojego Gwaranta, który w razie braku spłaty przez Ciebie rat będzie na równi z Tobą do tego zobowiązany.

Niektóre sformułowania użyte w tej Umowie zostały zdefiniowane w paragrafie „Definicje”

§ 2. Definicje

Kiedy w tej Umowie używamy poniższych wyrażeń, mają one następujące znaczenia:

 1. Całkowita kwota pożyczki lub Kwota pożyczki lub Pożyczka – suma wszystkich środków pieniężnych, które Ci udostępniamy na podstawie Umowy.
 2. Całkowity koszt pożyczki – wszystkie koszty jakie musisz ponieść w związku z Umową, tj. odsetki i prowizja za udzielenie pożyczki.
 3. Całkowita kwota do zapłaty przez Ciebie lub Całkowita kwota do zapłaty – suma Całkowitej kwoty pożyczki wraz z Całkowitym kosztem pożyczki.
 4. Dział Obsługi Klienta – upoważnieni przez nas pracownicy lub inne osoby z nami współpracujące, z którymi możesz skontaktować się w celu uzyskania informacji o Umowie lub innych świadczonych przez nas usługach. Dział Obsługi Klienta jest dla Ciebie dostępny pod adresem e-mail czesc@rapidamoney.pl oraz pod numerem telefonu +48 222 922 291. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą Twojego operatora. Rozmowy telefoniczne prowadzone z Działem Obsługi Klienta są nagrywane.
 5. Formularz Informacyjny – formularz w rozumieniu art. 14 Ustawy, który zawiera informacje, jakie jesteśmy zobowiązani przedstawić Ci jeszcze przed zawarciem Umowy (tj. udzieleniem Pożyczki).
 6. Gwarant – osoba trzecia, która na podstawie dodatkowej umowy o przystąpienie do długu, przystępuje do Twojego długu wynikającego z Umowy pożyczki.
 7. Harmonogram - harmonogram spłaty Pożyczki, stanowiący załącznik do umowy, który udostępnimy Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej po podpisaniu Umowy. Harmonogram określa termin płatności oraz wysokość rat pożyczki - z wyodrębnieniem jej poszczególnych składników, tj. kapitału pożyczki, odsetek oraz prowizji.
 8. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 9. Ty (w każdym przypadku) lub Pożyczkobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, której udzielamy pożyczki na podstawie Umowy.
 10. My (w każdym przypadku) lub Pożyczkodawca – RAPIDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000647952, wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000379, NIP 5252684957, REGON: 365892926, kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł.
 11. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) - Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym.
 12. Serwis Internetowy – nasza strona internetowa, dostępna pod adresem www.rapidamoney.pl
 13. Stopa oprocentowania pożyczki – stopa oprocentowania wyrażona jako stałe oprocentowanie w stosunku rocznym stosowane do obliczenia odsetek od wypłaconej kwoty Pożyczki na podstawie Umowy.
 14. Stopa oprocentowania odsetek za opóźnienie – stopa oprocentowania wyrażona jako stałe oprocentowanie w stosunku rocznym stosowana do obliczenia odsetek za opóźnienie w przypadku braku spłaty miesięcznej raty Pożyczki w terminie.
 15. Umowa lub Umowa pożyczki – niniejsza Umowa Pożyczki (dokładniej: kredytu konsumenckiego) zawarta pomiędzy Tobą jako Pożyczkobiorcą, a Nami jako Pożyczkodawcą.
 16. Umowa o przystąpienie do długu – umowa zawarta pomiędzy Nami a Twoim Gwarantem, która obejmuje solidarną odpowiedzialność Gwaranta wraz z Tobą za spłatę Kwoty pożyczki wraz z Całkowitym Kosztem Pożyczki oraz innych kosztów należnych z mocy prawa – np. kosztów sądowych.
 17. Ustawa – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 z poźn. zm.).
 18. Weryfikacja – proces polegający na ocenie przez Nas Twojej zdolności do spłaty Pożyczki na podstawie złożonych przez Ciebie oświadczeń oraz sprawdzeniu w biurach informacji kredytowych i gospodarczych.
 19. Wniosek o pożyczkę – wniosek o udzielenie Pożyczki złożony przez Ciebie za pośrednictwem formularza dostępnego w naszym Serwisie Internetowym. Aby złożyć wniosek musisz wypełnić wszystkie wskazane tam dane.
 20. Wniosek o przystąpienie – wniosek Gwaranta składany za pośrednictwem formularza, dostępnego w naszym Serwisie Internetowym, poprzez który Gwarant przystępuje do Twojego długu.

§ 3. Warunki przyznania pożyczki

 1. Pożyczka może być Ci udzielona w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
  1. posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. jesteś pełnoletnią osobą fizyczną,
  3. jesteś w przedziale wiekowym od 18 do 75 lat,
  4. jesteś obywatelem polskim zamieszkałym stale na terenie Polski lub osobą posiadającą kartę stałego pobytu na terenie Polski,
  5. złożyłeś Wniosek o Pożyczkę,
  6. udzieliłeś Nam pełnomocnictwa do złożenia w Twoim imieniu zapytań do biur informacji kredytowych i gospodarczych,
  7. pozytywnie przeszedłeś proces Weryfikacji,
  8. dokonaliśmy telefonicznego potwierdzenia Twojej odpowiedzialności za spłatę zadłużenia oraz ustaliliśmy dzień miesiąca, w którym Twoja miesięczna rata będzie spłacana (data zapadalności Twojej miesięcznej raty);
  9. nie zalegasz wobec nas ze spłatą innych pożyczek,
  10. udzieliłeś nam pełnomocnictwa do podpisania Umowy pożyczki w Twoim imieniu (patrz §4),
  11. spłata Pożyczki przez Ciebie została zagwarantowana przystąpieniem do długu przez Twojego Gwaranta, na co wyrażasz zgodę,
  12. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na udostępnienie Twoich danych osobowych Gwarantowi w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawarcia Umowy przystąpienia do długu i wykonania przez nas obowiązków wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim,
  13. spełniasz pozostałe warunki określone w Umowie.
 2. O przejściu procesu Weryfikacji oraz o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki, poinformujemy Cię telefonicznie lub e-mailem.
 3. Po spełnieniu powyższych warunków niezwłocznie prześlemy Umowę: pocztą na Twój adres domowy własnoręcznie podpisane lub na Twój adres e-mail opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) wraz z załącznikami tj.
  1. Harmonogramem,
  2. Wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.;

§ 4. Pełnomocnictwo do podpisania Umowy

 1. Do prawidłowego zawarcia Umowy niezbędne jest udzielenie Nam pełnomocnictwa do podpisania Umowy w Twoim imieniu.
 2. Pełnomocnictwo udzielane nam przez Ciebie będzie dotyczyć wyłącznie podpisania przez nas w Twoim imieniu Umowy na warunkach określonych we Wniosku o pożyczkę.
 3. Treść pełnomocnictwa stanowi część Umowy. Pełnomocnictwo udzielane jest w ramach Wniosku o Pożyczkę przez akceptację odpowiedniego okienka jego zaznaczenie, wprowadzenie swojego imienia i nazwiska w sekcji podpis i wciśnięcie przycisku „Zgadzam się”.

§ 5. Wypłata Pożyczki

 1. Wypłata Pożyczki będzie możliwa po spełnieniu łącznie warunków o których mowa w §3 Umowy (czyli m.in. Twój Gwarant przystąpi do długu, Ty udzielisz nam pełnomocnictwa do podpisania Umowy w Twoim imieniu i dokonamy weryfikacji telefonicznej podczas której, Ty jak i Gwarant potwierdzicie swą odpowiedzialność za spłatę zadłużenia).
 2. Pożyczkę wypłacimy na konto bankowe Gwaranta w terminie 48 godzin od momentu dokonania weryfikacji telefonicznej, o którym mowa w ustępie 1 powyżej – licząc termin w zależności od tego z kim skontaktujemy się później. Gwarant będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania Ci Całkowitej kwoty pożyczki.
 3. Przed wypłatą Pożyczki niezbędne jest abyś podał Nam numer Twojej karty płatniczej lub karty kredytowej.
 4. Przystąpienie do długu przez Gwaranta uzależnione jest od złożenia przez niego Wniosku o przystąpienie.
 5. Jeśli Gwarant lub Pożyczkobiorca skorzysta z ustawowego prawa odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia swojej umowy, skutkować to będzie wygaśnięciem Umowy Pożyczki (tzw. warunek rozwiązujący), a Całkowita kwota pożyczki musi zostać zwrócona Pożyczkodawcy – § 15 ust. 3 – 5 znajdą wtedy odpowiednie zastosowanie.
 6. Za spłatę zadłużenia Ty i Gwarant odpowiadacie solidarnie, co znaczy, że będziemy mogli domagać się zwrotu Kwoty pożyczki wraz z Całkowitym kosztem pożyczki zarówno od Ciebie, jak i od Twojego Gwaranta - łącznie lub od każdego z Was z osobna, wedle naszego wyboru.
 7. Za udzielenie Pożyczki mamy prawo pobrać prowizję, odsetki i inne opłaty w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
 8. Bieg okresu pożyczki rozpoczyna się w dniu przekazania kwoty pożyczki na rachunek bankowy Gwaranta, przez który rozumie się moment obciążenia rachunku bankowego Pożyczkodawcy.

§ 6. Zasady i terminy zwrotu Pożyczki

 1. Zawierając Umowę zgadzasz się zwrócić nam Całkowitą kwotę pożyczki wraz z odsetkami, i prowizją, co składa się na Całkowity Koszt pożyczki, w ustalonym comiesięcznym terminie, zgodnie z Harmonogramem – Twoja miesięczna rata. Zachowanie terminów spłaty rat ustalonych w Harmonogramie jest istotne – ich niedochowanie będzie stanowiło naruszenie tej Umowy przez Ciebie.
 2. Data zapadalności Twojej miesięcznej raty (tj. dzień miesiąca, na który przypada termin płatności Twojej miesięcznej raty) zostanie ustalona podczas weryfikacji telefonicznej z Działem Obsługi Klienta, o której mowa w § 3 ust. 1 i potwierdzona w Harmonogramie. Data ta przypadać może na każdy dzień miesiąca dowolnie przez Ciebie obrany.
 3. Stosujemy następujące reguły dotyczące spłaty Pożyczki oraz konstrukcji miesięcznych rat Pożyczki:
  1. Twoja miesięczna rata będzie równa, za wyjątkiem ostatniej raty. Wysokość ostatniej raty będzie zależała od Twojego wyboru dnia spłaty miesięcznych rat – ten dzień jest wybierany przez Ciebie i może to być nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż 30 dni od zawarcia Umowy.
  2. W pierwszej kolejności spłacana jest Prowizja za udzielenie pożyczki. Gdy kwota prowizji jest niższa od wysokości raty, do raty doliczana są odsetki umowne; Gdy prowizja za udzielenie pożyczki jest spłacona w całości, rata składać się będzie z odsetek oraz kwoty Pożyczki. Kwota odsetek będzie stopniowo malała z każdą kolejną ratą;
  3. Odsetki naliczane są dziennie od pozostałej do spłaty kwoty Pożyczki - począwszy od dnia otrzymania przez Gwaranta Pożyczki na jego/jej rachunek bankowy.
  4. Odsetki za opóźnienie naliczane będą dziennie, począwszy od dnia następującego po terminie płatności Twojej miesięcznej raty.
 4. Poprzez zawarcie umowy o pożyczkę upoważniasz nas do pobierania comiesięcznych rat z Twojej karty kredytowej lub płatniczej. Masz prawo anulować to upoważnienie w każdym czasie jednak zobowiązujemy Ciebie do zapewnienia alternatywnego sposobu płatności. Jeśli nie dokonasz płatności , w dniu w którym jest ona wymagalna to spróbujemy ją pobrać dnia następnego od Ciebie i Twojego Gwaranta. Każdego miesiąca będziemy próbowali pobierać wyłącznie kwotę, ktróra jest nam należna w pełnej wysokości lub częściowo - maksymalnie do wysokości tej należnosci.
 5. Każdego miesiąca będziemy pobierać wyłącznie kwoty maksymalnie do wysokości pełnej kwoty zaległej należności. Jeżeli pobranie nie będzie możliwe przez brak wystarczajacych środków pobierzemy jedynie część należnej nam kwoty.
 6. Jeżeli pobierzemy tylko część należnej nam opłaty od Ciebie, jej pozostałą część pobierzemy od Twojego Gwaranta. Postanowienia w powyższych akapitach znajdą odpowiednie zastosowanie.
 7. W celu weryfikacji Twojej karty kredytowej lub płatniczej pobierzemy z Twojej karty Opłatę weryfikacyjną. Opłata zostanie pobrana w trakcie telefonicznej weryfikacji z naszymi konsultantami.
 8. W celu zapewnienia terminowej spłaty rat pożyczki możemy poprosić Cię o ustawienie zlecenia stałego z Twojego rachunku bankowego. W przypadku nieotrzymania płatności w ustalonym dniu spłaty, Twoje i Gwaranta karty płatnicze zostaną obciążone pierwszego dnia roboczego po ww. terminie. Sposób pobierania kwot został wymieniony w ustępach 4. 5. i 6. tego samego paragrafu.
 9. Szczegółowe instrukcje jak należy ustawić stałe polecenie przelewu zostaną Ci przekazane podczas telefonicznej weryfikacji z naszymi konsultantami.
 10. Jeśli anulujesz upoważnienie do pobierania comiesięcznych rat z Twojej karty kredytowej lub płatniczej lub stałe polecenie przelewu, będziesz musiał spłacać raty w drodze przelewów na nasze konto bankowe. Numer naszego rachunku bankowego wskazany jest w Harmonogramie i w naszym Serwisie Internetowym.
 11. Każda wpłacona przez Ciebie kwota będzie zaliczana kolejno na poczet:
  1. Prowizji za udzielenie pożyczki wynikającej z zaległych, nieopłaconych rat Pożyczki;
  2. W równych częściach – odsetek (wynikających z oprocentowania Pożyczki) oraz odsetek za opóźnienie z zaległych nieopłaconych rat Pożyczki;
  3. Prowizji za udzielenie pożyczki wynikającej z bieżącej raty Pożyczki;
  4. W równych częściach - odsetek (wynikające z oprocentowania Pożyczki) oraz odsetek za opóźnienie za bieżącą ratę Pożyczki;
  5. kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki;
  6. kwoty głównej Pożyczki.
 12. W przypadku gdy dzień płatności raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie następny dzień roboczy.
 13. Po podpisaniu Umowy prześlemy Ci Harmonogram na Twój adres e-mail. Możesz w każdej chwili obowiązywania Umowy zwrócić się do Nas o ponowne bezpłatne przesłanie Ci Harmonogramu. Taki wniosek składasz wysyłając do Nas wiadomość e-mail. Harmonogram również prześlemy Ci e-mailem nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego wniosku. Harmonogram określa termin płatności oraz wysokość rat pożyczki, z wyodrębnieniem jej poszczególnych składników, tj. kapitału pożyczki, odsetek oraz prowizji.
 14. Jesteś uprawniony do żądania w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, abyśmy przedstawili Ci bezpłatne zestawienie obejmujące:
  • kwoty dotychczas spłacone;
  • kwoty pozostałe do spłaty ze wskazaniem z jakiego tytułu wynika konkretna należność;
  • terminy płatności poszczególnych rat;
  • informację, że zestawienie obowiązuje do momentu zmiany stopy oprocentowania Pożyczki.
 15. Jesteśmy zobowiązani do doręczenia Ci zestawienia, o którym mowa powyżej, w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy Twój wniosek.

§ 7. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)

 1. W § 1 Umowy, wskazaliśmy RRSO. RRSO zostało ustalone w oparciu o założenia wskazane w Ustawie, w szczególności przyjęliśmy że:
  1. do celów obliczenia RRSO uwzględniamy Całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Ciebie,
  2. stopa oprocentowania pożyczki pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania Umowy,
  3. pierwsza rata zostanie przez Ciebie spłacona miesiąc po wypłacie pożyczki i następnie tego samego dnia każdego następnego miesiąca
  4. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach w niej określonych,
  5. datą początkową będzie data wypłaty pożyczki,
  6. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy.

§ 8. Koszty pożyczkowe i inne koszty

 1. Całkowity koszt pożyczki obejmuje odsetki zgodne ze Stopą oprocentowania pożyczki oraz prowizję za udzielenie pożyczki, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
 2. Może się zdarzyć, że w następstwie niewykonania przez Ciebie zobowiązania będziesz musiał ponieść inne koszty tj. koszty wynikające z odsetek za opóźnienie. Wysokość stopy oprocentowania odsetek za opóźnienie wskazana jest w Tabeli opłat i prowizji.
 3. Prowizja za udzielenie pożyczki stanowi pozaodsetkowy koszt kredytu, w rozumieniu Ustawy i ustalana jest przez Nas tak, aby RRSO nie przekroczyło 99.54%.
 4. W celu weryfikacji Twojej karty kredytowej pobierzemy Opłatę weryfikacyjną, aby sprawdzić czy podany przez Ciebie numer karty kredytowej lub płatniczej oraz wskazany rachunek bankowy należy do Ciebie.

§ 9. Stopa oprocentowania pożyczki

 1. Stopa oprocentowania pożyczki jest stała i została podana w Tabeli opłat i prowizji. Stopa oprocentowania pożyczki została ustalona w oparciu o art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego (odsetki maksymalne).
 2. Odsetki są naliczane do momentu otrzymania przez nas płatności. Naliczanie odsetek umownych nie wyklucza jednak ewentualnego naliczenia odsetek za opóźnienie w przypadku, gdy spóźnisz się z płatnością miesięcznych rat.
 3. Stopa oprocentowania pożyczki może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy jedynie w przypadku obniżenia stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), co skutkuje obniżeniem stopy odsetek maksymalnych. O zmianie stopy referencyjnej NBP poinformujemy Cię na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie tej zmiany. W przypadku obniżenia stopy referencyjnej NBP, Stopa oprocentowania pożyczki obniżana jest do nowo obowiązującej wysokości stopy odsetek maksymalnych. Zmiana oprocentowania na niższe będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie obniżenia stopy referencyjnej NBP.
 4. W przypadku późniejszego podwyższenia stopy referencyjnej NBP, wysokość stopy oprocentowania pożyczki ulega podwyższeniu do niższej z następujących stóp procentowych:
  1. aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych;
  2. pierwotnej wysokości oprocentowania obowiązującego na moment zawarcia Umowy.
 5. Zmiana stopy oprocentowania pożyczki na wyższe zgodnie z ust. 4 powyżej, będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie obniżenia stopy referencyjnej NBP pod warunkiem, że poinformowaliśmy Cię na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie tej zmiany.
 6. W przypadku powyższych zmian w stopie oprocentowania pożyczki, wysokość poszczególnych rat pożyczki nie ulegnie zmianie, z wyjątkiem ostatniej raty. Zmiana ostatniej raty pożyczki będzie uwzględniać zmiany w stopie oprocentowania pożyczki w czasie trwania Umowy.
 7. Stopa oprocentowania pożyczki nie ulegnie podwyższeniu ponad stopę oprocentowania obowiązującą na dzień zawarcia Umowy.
 8. O zmianie stopy oprocentowania poinformujemy Cię przez e-mail lub przez telefon.
 9. Stopa oprocentowania odsetek za opóźnienie jest stała i została podana w Tabeli opłat i prowizji. Stopa oprocentowania odsetek za opóźnienie została ustalona na podstawie art 481 § 21 Kodeksu cywilnego (odsetki maksymalne za opóźnienie).
 10. Zmiana wysokości stopy oprocentowania dotyczącego odsetek za opóźnienie następuje odpowiednio według zasad zmiany stopy oprocentowania umownego.

§ 10. Całkowita przykładowa kwota so zapłaty

 1. Kwota udzielonej Pożyczki oraz koszty, o których mowa w § 8 i §9 stanowią łącznie Całkowitą kwotę do zapłaty przez Ciebie w ramach Umowy.

§ 11. Pośrednik kredytowy

Jeśli złożyłeś Wniosek o pożyczkę za pośrednictwem Pośrednika kredytowego, to My ponosimy koszty jego wynagrodzenia – wynagrodzenie Pośrednika kredytowego nie wlicza się do Twojego zadłużenia.

§ 12. Wcześniejsza spłata Pożyczki

 1. Jesteś uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed wyznaczonym w Umowie terminem.
 2. W przypadku przedterminowej spłaty całości Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o jaki skrócono czas obowiązywania Umowy, nawet jeśli poniosłeś je już przed dokonaniem spłaty.
 3. W przypadku przedterminowej spłaty części Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o jaki skrócono termin płatności danej kwoty - odpowiednio do wysokości tej kwoty, nawet jeśli poniosłeś je już przed dokonaniem spłaty.
 4. W przypadku gdy całość pożyczki spłacisz przed wyznaczonym w Umowie terminem, wszelkich rozliczeń pożyczki dokonamy z Tobą w terminie 14 dni od dokonania spłaty.
 5. Wcześniejsza spłata pożyczki (w całości lub w części) powinna nastąpić przez przelew na Nasz rachunek bankowy. Numer naszego rachunku bankowego znajdziesz w Harmonogramie.
 6. Nie pobieramy prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki.

§ 13. Naruszenie umowy przez Pożyczkobiorcę i skutki braku płatności

 1. Naruszeniem niniejszej Umowy przez Ciebie będzie:
  1. Brak płatności Twojej miesięcznej raty w terminie;
  2. Podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji przy składaniu Wniosku o Pożyczkę;
 2. W przypadku braku spłaty miesięcznej raty w terminie, możemy naliczać odsetki za opóźnienie zgodne ze Stopą oprocentowania odsetek za opóźnienie.
 3. W przypadku braku spłaty miesięcznej raty w terminie, będziemy mogli podejmować następujące czynności zarówno przeciwko Tobie jak i Gwarantowi:
  1. Monit telefoniczny,
  2. Monit SMS,
  3. Monit z wykorzystaniem wiadomości e-mail,
  4. Monit wysyłany pocztą tradycyjną,
  5. Przekazanie wierzytelności do obsługi przez podmiot zewnętrzny,
  6. Zamieszczenie informacji o opóźnieniu w spłacie rat w biurach informacji kredytowej,
  7. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem warunków określonych w §16,
  8. Upublicznienie długu na platformach do tego przeznaczonych bez konieczności uzyskania na to zgody Pożyczkobiorcy lub Gwaranta.
  9. Dochodzenie należności na drodze sądowej – co w przypadku uwzględnienia powództwa może skutkować m.in. zajęciem Twojego rachunku lub rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności i praw majątkowych.
 4. Podejmowanie czynności windykacyjnych wskazanych w podpunktach od a) do d) będzie odbywać się po upływie terminu spłaty miesięcznej raty w rozsądnych odstępach czasu zapewniających Ci niezbędny czas na spłatę zaległej raty. Za podejmowane czynności, wskazane w powyższym punkcie 3, podpunkty od a) do h), nie pobierzemy od Ciebie ani od Gwaranta opłat.
 5. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową i uwzględnienia powództwa możesz zostać zobowiązany do poniesienia kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów ewentualnej egzekucji komorniczej.

§ 14. Tabela opłat i prowizji

Nazwa opłaty Wysokość opłaty
1 Prowizja za udzielenie pożyczki Zmienna
2 Opłata administracyjna Zmienna
3 Opłata weryfikacyjna 1 zł
4 Stopa oprocentowania pożyczki Zmienna % w skali roku.Stopa oprocentowania pożyczki ustalana jest na podstawie art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego w wysokości odsetek maksymalnych
5 Stopa oprocentowania odsetek za opóźnienie Zmienna % w skali roku. Stopa oprocentowania odsetek za opóźnienie ustalana jest na podstawie art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie
6 Koszty postępowania sądowego Koszty postepowania sądowego ustalane są:
 • Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. z dnia o kosztach sądowych;
 • Na podstawie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub czynności radców prawnych
Wysokość tych kosztów zależy ostatecznie od wysokości kwoty dochodzonej przed sądem.

§ 15. Prawo odstąpienia

 1. Masz prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, skutkować to będzie wygaśnięciem zawartej Umowy. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Pożyczkobiorcę / Gwaranta od umowy pożyczki, żadna z tych osób nie będzie mogła ponownie wnioskować o pożyczkę w Rapida sp. z o.o.
 2. Odstąpienia możesz dokonać przez złożenie oświadczenia na piśmie i wysłanie go na nasz adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres czesc@rapidamoney.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do Umowy.
 3. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia jesteś zobowiązany zwrócić nam w całości kwotę Pożyczki. Zwrot powinien nastąpić na nasz rachunek bankowy (19 1090 1056 0000 0001 3397 8140) nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w całości w ustawowym terminie, Rapida natychmiast podejmie kroki prawne i przekaże sprawę do sądu w celu odzyskania należności. Pierwotny dług powiększony zostanie o odsetki karne, opłaty sądowe oraz komornicze, za których pokrycie będą Państwo odpowiedzialni.

§ 16. Okres obowiązywania i wypowiedzenie Umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, określony w miesiącach, wskazany w §1 powyżej.
 2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę Pożyczki z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Możemy wypowiedzieć Ci Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. zalegania przez Ciebie ze spłatą miesięcznej raty przez okres co najmniej 31 dni,
  2. niedotrzymania przez Ciebie zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie (patrz § 3),
 4. Wypowiedzenie Umowy z przyczyn wskazanych w ustępie 2. lub 3. tego paragrafu, nie wpływa na obowiązki dotyczące spłaty Pożyczki wraz z kosztami pożyczkowymi określonymi w Umowie, ani na wysokość należnych odsetek.
 5. W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia Umowy z przyczyn wskazanych w punkcie 3. tego paragrafu możemy żądać niezwłocznej spłaty Całkowitej kwoty do zapłaty. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje na piśmie.

§ 17. Reklamacje

 1. Masz prawo złożyć reklamację dotyczącą udzielenia Pożyczki przez Nas w formie elektronicznej na nasz adres e-mail czesc@rapidamoney.pl albo w formie pisemnej na adres naszej siedziby albo telefonicznie pod nasz numer telefonu 128 813 123.
 2. Reklamację rozpatrzymy najszybciej jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia kiedy ją otrzymamy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem
 3. W treści reklamacji powinieneś wskazać:
  • dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego;
  • dane dotyczące Twojej umowy (numer Umowy, data jej zawarcia);
  • szczegółowy opis problemu, będący podstawą złożenia reklamacji;
  • niezbędne dokumenty, związane z przedmiotem reklamacji.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego poinformujemy Cię na piśmie. Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź poprzez e-mail musisz to wyraźnie zastrzec w treści reklamacji. W innym razie odpowiemy na Twoją reklamację pisemnie.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, poinformujemy Cię o tym, wskazując:
  1. przyczynę opóźnienia;
  2. okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. W razie niedotrzymania przez nas terminu wskazanego w ust. 2 lub w ust. 5 reklamacja zostanie uznana za rozpatrzoną zgodnie z Twoim wnioskiem.

§ 18. Pozasądowe rozstrzyganie sporów i organ nadzoru

 1. Masz prawo skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pożyczki pomiędzy Nami a Tobą jest Rzecznik Finansowy. Więcej informacji o polubownym rozstrzyganiu sporów przed Rzecznikiem Finansowym można znaleźć pod następującym adresem www: http://rf.gov.pl/polubowne/
 2. Skorzystanie z pozasądowego rozstrzygania sporów jest dobrowolne – nie musisz z niego korzystać.
 3. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. Siedziba główna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Plac Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa
  2. Adres strony internetowej Urzędu: https://uokik.gov.pl;
  3. Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php;
 4. W związku z zawarciem tej Umowy, możesz zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego Rzecznika praw konsumentów jak również do organizacji konsumenckich lub organizacji zajmujących się wspieraniem ochrony praw konsumenckich.

§ 19. Ochrona Danych Osobowych

 1. Pełnimy funkcję Administratora danych osobowych Pożyczkobiorcy i Gwaranta w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. W ramach pełnionej funkcji przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Zawierając Umowę wyrażasz również zgodę na przekazywanie Twoich danych osobowych do spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należymy (w szczególności do Richmond Group Limited w Wielkiej Brytanii), jak i innych podmiotów przetwarzających dane na Nasze zlecenie, tj.: doradcy prawni i inni doradcy, firmy świadczące usługi w zakresie przechowywania danych, telemarketingu, marketingu oraz przeprowadzania ankiet, firmy świadczące usługi w zakresie bramki e-mail i SMS, usługi w zakresie identyfikacji i certyfikacji, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi w zakresie wystawiania faktur, obsługi płatniczej, wydobywania danych bankowych, oceny zdolności kredytowej, wybierania głosowego, pośrednicy online oraz pośrednicy tradycyjni. Przekazywanie Twoich danych osobowych w ramach naszej grupy kapitałowej służy zapewnieniu przestrzegania naszych wewnętrznych polityk bezpieczeństwa oraz zawartych przez nas umów z naszymi inwestorami lub fundatorami.
 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dopuszczalne tylko gdy wyrazisz na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy.
 4. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Twoich danych osobowych, służące zapewnieniu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 5. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, usuwania danych osobowych, poprawiania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, i przenoszenia danych swoich danych osobowych w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że część praw nie ma charakteru bezwzględnego i nie mamy obowiązku spełnienia niektórych żądań. Masz prawo otrzymać od nas kopię informacji o Tobie, które są w naszym posiadaniu. Możesz skorzystać z tego prawa raz na 6 miesięcy, chyba, że zajdzie uzasadniona przyczyna częstszego otrzymania niniejszych informacji.
 6. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego zostały one pozyskane lub dla dalszego dozwolonego celu. W razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Twoje dane osobowe przetwarzane będą również do celów archiwalnych i statystycznych, przy zachowaniu zasad minimalizacji i pseudonimizacji, a tam gdzie to możliwe również anonimizacji Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do danych osobowych oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
 7. Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 20. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli nie wykonamy lub nienależycie wykonamy zobowiązanie wobec Ciebie, a Twoje żądanie wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, przysługuje Ci prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Nas na drodze sądowej.
 2. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron (jeśli w wystarczający sposób wyrażają wolę danej Strony) i wywołują określone skutki prawne.
 3. W przypadku zmiany Twoich danych wskazanych w Umowie (w szczególności, ale bez ograniczenia do danych kontaktowych takich jak: Twój adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu), powinieneś zgłosić Nam zmianę tych danych w terminie 7 dni od zaistnienia każdej zmiany.
 4. Zmianę danych zgłaszasz przez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres czesc@rapidamoney.pl lub telefonicznie pod numer 128 813 123.
 5. Możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na podmiot trzeci tylko jeśli udzielisz Nam na to zgody. Twoja zgoda może być udzielona przez e-mail. Nie potrzebujemy Twojej zgody aby przenieść wymagalne wierzytelności pieniężne wynikające z Umowy.
 6. Nie możesz przenieść obowiązków wynikających z tej Umowy bez naszej zgody. Nasza zgoda może być udzielona przez e-mail.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 8. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
 9. Załączniki do Umowy:
  1. Formularz Odstąpienia od umowy
  2. Pełnomocnictwo do podpisania umowy
  3. Upoważnienie do wystąpienia do biur informacji kredytowych i gospodarczych