Skip Navigation

Warunki umowy pożyczki

Niniejsza umowa pożyczki zawarta jest między Tobą jako Pożyczkobiorcą, a Nami (Rapida sp. z o.o.) jako Pożyczkodawcą. Zabezpieczeniem wykonania przez Ciebie Umowy jest fakt, że zaangażujesz dodatkową osobę, czyli Twojego Gwaranta, który w razie braku spłaty przez Ciebie rat będzie na równi z Tobą do tego zobowiązany.

Niektóre sformułowania użyte w tej Umowie zostały zdefiniowane w paragrafie „Definicje”

 1. Definicje

  Kiedy w tej umowie używamy poniższych wyrażeń, mają one następujące znaczenia:

  1. Całkowita kwota pożyczki lub Kwota pożyczki lub Pożyczka – suma wszystkich środków pieniężnych, które udostępniamy na podstawie Umowy;
  2. Całkowity koszt pożyczki – wszystkie koszty jakie musisz ponieść w związku z Umową, tj. odsetki, opłata za administrowanie, prowizja za udzielenie pożyczki.
  3. Całkowita kwota do zapłaty przez Ciebie – suma Całkowitej kwoty pożyczki wraz z Całkowitym kosztem pożyczki.
  4. Dział Obsługi Klienta – upoważnieni przez nas pracownicy lub inne osoby z nami współpracujące, z którymi możesz skontaktować się w celu uzyskania informacji o Umowie lub innych świadczonych przez nas usługach. Dział Obsługi Klienta jest dla Ciebie dostępny pod adresem e-mail czesc@rapidamoney.pl oraz pod numerem telefonu +48 222 922 291. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą Twojego operatora. Rozmowy telefoniczne prowadzone z Działem Obsługi Klienta mogą być nagrywane;
  5. Formularz Informacyjny – formularz w rozumieniu art. 14 Ustawy o kredycie konsumenckim, który zawiera informacje, jakie jesteśmy zobowiązani przedstawić Ci jeszcze przed zawarciem Umowy (tj. udzieleniem Pożyczki). Formularz Informacyjny znajdziesz na naszej Stronie Internetowej - możesz go z łatwością zapisać na swoim komputerze lub wydrukować;
  6. Gwarant – osoba trzecia, która po zawarciu między nami Umowy oraz po pozytywnej weryfikacji kredytowej, przystępuje do długu na podstawie dodatkowej umowy o przystąpienie do długu. Jest to osoba, która na równi z Tobą będzie odpowiadać za spłatę Twojej pożyczki;
  7. Harmonogram - harmonogram spłaty Pożyczki, stanowiący załącznik do umowy, który udostępnimy Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej. Harmonogram określa termin, wysokość raty pożyczki - z wyodrębnieniem jej poszczególnych składników, w szczególności kapitału, odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, które będziesz zobowiązany ponieść;
  8. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  9. Ty (w każdym przypadku) lub Pożyczkobiorca – 1. osoba fizyczna, której udzielamy pożyczki na podstawie Umowy zawartej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  10. My (w każdym przypadku) lub Pożyczkodawca – Rapida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 13 lok. 121, 00-137 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647952, REGON: 365892926, NIP: 5252684957, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 PLN;
  11. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) - Całkowity Koszt Pożyczki jaki poniesiesz, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym;
  12. Serwis Internetowy – nasza strona internetowa, dostępna pod adresem www.rapidamoney.pl
  13. Umowa lub Umowa pożyczki – niniejsza Umowa Pożyczki (dokładniej: kredytu konsumenckiego) zawarta pomiędzy Tobą jako Pożyczkobiorcą, a Nami jako Pożyczkodawcą;
  14. Umowa o przystąpienie do długu – umowa zawarta pomiędzy Nami a Twoim Gwarantem, która obejmuje: solidarne przystąpienie Gwaranta do Zadłużenia tj. Twojego długu lub długów wynikających z zawartej z nami Umowy, a obejmująca w szczególności obowiązek Gwaranta zwrotu Zadłużenia, czyli zarówno Kwoty pożyczki, jak i odsetek, prowizji, opłat i wszystkich kosztów wynikających z Umowy składających się na Całkowity Koszt Pożyczki oraz innych kosztów należnych z mocy prawa – np. kosztów sądowych,
  15. Ustawa – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 z poźn. zm.);
  16. Weryfikacja – proces polegający na ocenie przez nas Twojej zdolności do spłaty Pożyczki na podstawie złożonych przez Ciebie oświadczeń oraz sprawdzeniu w biurach informacji kredytowych i gospodarczych.
  17. Wniosek o pożyczkę – wniosek o udzielenie Pożyczki złożony przez Ciebie za pośrednictwem formularza dostępnego w naszym Serwisie Internetowym. Aby złożyć wniosek musisz wypełnić wszystkie wskazane tam dane;
  18. Wniosek o przystąpienie – wniosek Gwaranta składany za pośrednictwem formularza, dostępnego w naszym Serwisie Internetowym, poprzez który Gwarant przystępuje do Twojego długu zaciągniętego w związku z udzieleniem Pożyczki.
 2. Przedmiot Umowy

  Przez zawarcie tej Umowy udzielamy Ci pożyczki pieniężnej z oprocentowaniem stałym na warunkach opisanych w Umowie, a Ty zobowiązujesz się zwrócić nam kwotę, którą pożyczyłeś wraz z odsetkami oraz wszystkimi innymi opłatami w miesięcznych ratach w ustalonych terminach. Te wpłaty są bardzo istotne i jeśli ich nie dokonasz to będzie oznaczało naruszenie tej Umowy przez Ciebie.

 3. Formularz informacyjny

  Przed zawarciem tej Umowy, powinieneś zapoznać się z formularzem informacyjnym, który Ci przedstawiliśmy. Jego treść jest istotna – jest również częścią Umowy. Możesz pobrać Formularz Informacyjny na swój komputer zanim zawrzesz Umowę Pożyczki. Pamiętaj, że treść Umowy będzie dla Ciebie i dla Nas wiążąca od chwili jej zawarcia – jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne – skontaktuj się z nami przed złożeniem oświadczenia o zawarciu Umowy.

 4. Warunki przyznania pożyczki

  1. Pożyczka może być Ci udzielona w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
   1. posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. jesteś konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli jesteś osobą fizyczną i dokonujesz z nami (przedsiębiorcą) czynności prawnej (zawarcia umowy pożyczki) niezwiązanej bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
   3. jesteś w przedziale wiekowym od 18 do 75 lat,
   4. jesteś obywatelem polskim zamieszkałym stale na terenie Polski lub osobą posiadającą kartę stałego pobytu na terenie Polski,
   5. złożyłeś Wniosek o Pożyczkę,
   6. udzieliłeś Nam pełnomocnictwa do złożenia w Twoim imieniu zapytań do biur informacji kredytowych i gospodarczych,
   7. pozytywnie przeszedłeś proces Weryfikacji,
   8. dokonaliśmy telefonicznego potwierdzenia Twojej odpowiedzialności za spłatę Zadłużenia oraz ustaliliśmy dzień miesiąca będący każdorazowym terminem zapadalności Twojej miesięcznej raty;
   9. nie zalegasz wobec nas ze spłatą innych pożyczek,
   10. udzieliłeś nam pełnomocnictwa do podpisania Umowy pożyczki w Twoim imieniu (patrz §5),
   11. spłata Pożyczki przez Ciebie została zagwarantowana Przystąpieniem do długu przez Twojego Gwaranta, na co wyrażasz zgodę,
   12. wyraziłeś zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych Gwarantowi w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawarcia Umowy przystąpienia do długu i wykonania przez nas obowiązków wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim,
   13. spełniasz pozostałe warunki określone w Umowie.
  2. O przejściu procesu Weryfikacji oraz o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki, poinformujemy Cię telefonicznie lub e-mailem.
  3. Jeśli złożyłeś Wniosek o pożyczkę i przeszedłeś pozytywną Weryfikację, wtedy niezwłocznie prześlemy na: pocztą na Twój adres domowy własnoręcznie podpisane lub na Twój adres e-mail opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) następujące dokumenty:
   1. Umowę;
   2. Formularz Informacyjny;
   3. Harmonogram;
   4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;
 5. Pełnomocnictwo do podpisania Umowy

  1. Do prawidłowego zawarcia Umowy niezbędne jest udzielenie Nam pełnomocnictwa do podpisania Umowy w Twoim imieniu.
  2. Pełnomocnictwo udzielane nam przez Ciebie będzie dotyczyć podpisania przez nas w Twoim imieniu Umowy na warunkach określonych we Wniosku o pożyczkę.
  3. Pełnomocnictwo ważne jest przez 7 (siedem) dni roboczych liczonych od daty jego udzielenia.
  4. Treść pełnomocnictwa stanowi część Umowy. Pełnomocnictwo udzielane jest w ramach Wniosku o Pożyczkę poprzez akceptację odpowiedniego okienka poprzez jego zaznaczenie, wprowadzenie swojego imienia i nazwiska w sekcji podpis i wciśnięcie przycisku „Zgadzam się”.
 6. Wypłata Pożyczki

  1. Wypłata Pożyczki będzie możliwa po spełnieniu łącznie warunków o których mowa w §4 Umowy (czyli m.in. Twój Gwarant przystąpi do długu, Ty udzielisz nam pełnomocnictwa do podpisania Umowy w Twoim imieniu i dokonamy weryfikacji telefonicznej podczas której, Ty jak i Gwarant potwierdzicie swą odpowiedzialność za spłatę Zadłużenia).
  2. Pożyczkę wypłacimy na konto bankowe Gwaranta w terminie 48 godzin od momentu dokonania weryfikacji telefonicznej, o którym mowa w ustępie 1 powyżej – licząc termin w zależności od tego z kim skontaktujemy się później. Gwarant będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania Ci Całkowitej kwoty pożyczki.
  3. Przed wypłatą Pożyczki niezbędne jest abyś podał Nam numer Twojej karty płatniczej lub karty kredytowej.
  4. Przystąpienie do długu przez Gwaranta uzależnione jest od złożenia przez niego Wniosku o przystąpienie.
  5. Jeśli Gwarant lub Pożyczkobiorca skorzysta z ustawowego prawa odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia swojej umowy, skutkować to będzie wygaśnięciem Umowy Pożyczki (tzw. warunek rozwiązujący), a Całkowita kwota pożyczki musi zostać zwrócona Pożyczkodawcy wraz z odsetkami od dnia jej wypłaty aż do dnia zwrotu – § 14 ust. 3 – 5 znajdą wtedy odpowiednie zastosowanie.
  6. Za spłatę Zadłużenia w rozumieniu § 9 ust. 3, Ty i Gwarant odpowiadacie solidarnie, co znaczy, że będziemy mogli domagać się zwrotu całości Zadłużenia (czyli m.in. Całkowitej kwoty Pożyczki i Całkowitych kosztów pożyczki) zarówno od Ciebie, jak i od Twojego Gwaranta - łącznie lub od każdego z Was z osobna, wedle naszego wyboru.
  7. Za udzielenie Pożyczki mamy prawo pobrać prowizję, odsetki i inne opłaty w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
  8. Bieg okresu pożyczki rozpoczyna się w dniu przekazania kwoty pożyczki na rachunek bankowy Gwaranta.
 7. Zasady i terminy zwrotu Pożyczki

  1. Zawierając Umowę zgadzasz się zwrócić nam Całkowitą kwotę pożyczki wraz z odsetkami, opłatami i prowizjami składającymi się na Całkowity Kosztem pożyczki w ustalonym comiesięcznym terminie, zgodnie z Harmonogramem – Twoja miesięczna rata. Zachowanie terminów spłaty rat ustalonych w Harmonogramie jest istotne – ich niedochowanie będzie stanowiło naruszenie Umowy.
  2. Data zapadalności Twojej miesięcznej raty (tj. dzień miesiąca, na który przypada termin płatności Twojej miesięcznej raty) zostanie ustalona podczas weryfikacji telefonicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. G i potwierdzona w Harmonogramie. Data ta przypadać może na każdy dzień miesiąca dowolnie przez Ciebie obrany.
  3. Poprzez zawarcie umowy upoważniasz nas do pobierania comiesięcznych rat z Twojej karty kredytowej lub płatniczej. Będziemy pobierać każdego miesiąca wyłącznie kwotę, która jest nam należna w pełnej wysokości. Masz prawo anulować to upoważnienie w każdym czasie. Jeśli anulujesz to upoważnienie będziesz musiał spłacać zadłużenie w inny sposób (np. poprzez przelew na nasze konto). Jeśli nie będziemy w stanie pobrać należności w dniu, w którym jest ona wymagalna to spróbujemy ją pobrać następnego dnia. Jeśli to również się nie powiedzie, to skontaktujemy się z Tobą lub Twoim Gwarantem, aby dowiedzieć się dlaczego należność nie może być pobrana. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą ani z Twoim Gwarantem to należność zostanie pobrana z karty kredytowej lub płatniczej Twojego Gwaranta.
  4. Będziemy pobierać każdego miesiąca wyłącznie kwotę, która jest nam należna w pełnej wysokości. Jeśli pobranie kwoty w pełnej wysokości nie będzie możliwe przez brak wystarczających środków, pobierzemy połowę należnej nam kwoty. Jeśli pobranie połowy należnej nam kwoty również nie będzie możliwe pobierzemy 25% (dwadzieścia pięć procent) należnej nam kwoty.
  5. Jeżeli pobierzemy tylko część należnej opłaty od Ciebie, jej pozostałą część pobierzemy od Twojego Gwaranta. Punkt 4 powyżej znajdzie odpowiednie zastosowanie.
  6. W celu weryfikacji Twojej karty kredytowej lub płatniczej pobierzemy z Twojej karty Opłatę weryfikacyjną. Opłata zostanie pobrana w trakcie telefonicznej weryfikacji z naszymi konsultantami.
  7. Będziesz musiał ustawić stałe polecenie przelewu z Twojego rachunku bankowego, abyśmy mogli comiesięcznie pobierać należną nam miesięczną ratę.
  8. Szczegółowe instrukcje jak należy ustawić stałe polecenie przelewu zostaną Ci przekazane podczas telefonicznej weryfikacji z naszymi konsultantami.
  9. Jeśli anulujesz upoważnienie do pobierania comiesięcznych rat z Twojej karty kredytowej lub płatniczej, będziesz musiał spłacać Zadłużenie poprzez przelewy na nasze konto bankowe. Numer rachunku wskazany jest w Harmonogramie.
  10. Każda wpłacona przez Ciebie kwota będzie zaliczana kolejno na poczet:
   1. W równych częściach – Prowizji i Opłaty za administrowanie wynikające z zaległych, nieopłaconych rat Pożyczki;
   2. W równych częściach – odsetek (wynikających z oprocentowania Pożyczki) oraz odsetek za opóźnienie z zaległych nieopłaconych rat Pożyczki;
   3. W równych częściach – Prowizji i Opłaty za administrowanie za bieżącą ratę Pożyczki;
   4. W równych częściach - odsetek (wynikające z oprocentowania Pożyczki) oraz odsetek za opóźnienie za bieżącą ratę Pożyczki;
   5. kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki;
   6. kwoty głównej Pożyczki.
  11. W dowolnym czasie możesz złożyć wniosek o zmianę terminu płatności Twojej raty. Poinformujemy Cię o decyzji w sprawie zmiany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku.
  12. W przypadku gdy dzień płatności raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie następny dzień roboczy.
  13. Jesteś uprawniony do żądania w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, abyśmy przedstawili Ci bezpłatne zestawienie obejmujące:
   • kwoty dotychczas spłacone;
   • kwoty pozostałe do spłaty ze wskazaniem z jakiego tytułu wynika konkretna należność;
   • terminy płatności poszczególnych rat;
   • informację, że zestawienie obowiązuje do momentu zmiany stopy oprocentowania Pożyczki.
  14. Jesteśmy zobowiązani do doręczenia Ci zestawienia w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy Twój wniosek.
 8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)

  1. W formularzu informacyjnym wskazaliśmy RRSO. RRSO zostało ustalone w oparciu o założenia wskazane w Ustawie, w szczególności przyjęliśmy że:
   1. do celów obliczenia RRSO uwzględniamy Całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Ciebie,
   2. stopa oprocentowania pożyczki pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania Umowy,
   3. pierwsza rata zostanie przez Ciebie spłacona miesiąc po wypłacie pożyczki i następnie tego samego dnia każdego następnego miesiąca
   4. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach w niej określonych,
   5. datą początkową będzie data wypłaty pożyczki,
   6. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy.
 9. Koszty pożyczkowe i inne koszty

  1. Całkowity koszt pożyczki (koszty pożyczkowe) obejmuje odsetki, prowizję za udzielenie pożyczki oraz opłatę za administrowanie.
  2. Może się zdarzyć, że w następstwie niewykonania przez Ciebie zobowiązania będziesz musiał ponieść inne koszty – np. koszty wynikające z odsetek za opóźnienie. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie naliczanych przez nas nie może przekroczyć w tym przypadku odsetek maksymalnych za opóźnienie – obecnie 14 % w skali roku.
  3. Łącznie koszty o których mowa w ustępach 1 i 2 powyżej oraz całkowita kwota pożyczki stanowią Twoje zadłużenie.
  4. W celu weryfikacji Twojej karty kredytowej pobierzemy Opłatę weryfikacyjną, aby sprawdzić czy podany przez Ciebie numer karty kredytowej lub płatniczej oraz wskazany rachunek bankowy należy do Ciebie.
  5. Odsetki są naliczane do momentu otrzymania przez nas płatności, co nie wyklucza jednak ewentualnego naliczenia odsetek za opóźnienie w przypadku, gdy spóźnisz się z płatnością miesięcznych rat.
  6. Oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy jedynie w przypadku zmiany stopy referencyjnej NBP. O zmianie stopy referencyjnej NBP poinformujemy Cię na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie tej zmiany. W przypadku obniżenia stopy referencyjnej NBP odsetki stopa oprocentowania obniżana jest do nowo obowiązującej wysokości stopy odsetek maksymalnych. Zmiana oprocentowania na niższe będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie obniżenia stopy referencyjnej NBP. W przypadku podwyższenia stopy referencyjnej NBP wysokość oprocentowania ulega podwyższeniu do niższej z następujących stóp procentowych:
   1. aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych;
   2. pierwotnej wysokości oprocentowania obowiązującego na moment zawarcia Umowy.
  7. Zmiana oprocentowania na wyższe będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie obniżenia stopy referencyjnej NBP pod warunkiem, że poinformowaliśmy Cię na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie tej zmiany.
  8. W przypadku powyższych zmian w oprocentowaniu pożyczki, wysokość poszczególnych rat pożyczki nie ulegnie zmianie, z wyjątkiem ostatniej raty. Zmiana ostatniej raty pożyczki będzie uwzględniać zmiany w oprocentowaniu pożyczki w czasie trwania Umowy.
  9. Oprocentowanie nie ulegnie podwyższeniu ponad stopę oprocentowania obowiązującą na dzień zawarcia Umowy.
  10. O zmianie oprocentowania poinformujemy Cię przez e-mail lub przez telefon.
  11. Stosujemy następujące reguły dotyczące spłaty Pożyczki:
   1. Twoja miesięczna rata będzie równa, za wyjątkiem ostatniej raty. Wysokość ostatniej raty będzie zależała od Twojego wyboru dnia spłaty miesięcznych rat – ten dzień jest wybierany przez Ciebie i może to być nie wcześniej niż 2 tygodnie i nie później niż 6 tygodni od dnia wypłaty środków.
   2. W pierwszej kolejności spłacana jest Prowizja za udzielenie pożyczki. Gdy kwota prowizji jest niższa od wysokości raty, do raty doliczana jest opłata administracyjna;
   3. Opłata administracyjna jest spłacana w drugiej kolejności. Gdy kwota opłaty administracyjnej jest niższa od wysokości raty, do raty doliczane są odsetki umowne;
   4. Gdy prowizja za udzielenie pożyczki oraz opłata administracyjna są spłacone w całości, rata składać się będzie z odsetek oraz kwoty Pożyczki;
   5. Odsetki naliczane są dziennie od pozostałej do spłaty kwoty Pożyczki - począwszy od dnia otrzymania przez Gwaranta Pożyczki na jego/jej rachunek bankowy.
  12. Odsetki za opóźnienie naliczane będą dziennie, począwszy od dnia następującego po terminie płatności Twojej miesięcznej raty.
  13. Zmiana wysokości oprocentowania dotyczącego odsetek za opóźnienie następuje odpowiednio według zasad zmiany oprocentowania umownego
 10. Pośrednik kredytowy

  Ten paragraf ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy złożyłeś Wniosek o pożyczkę za pośrednictwem Pośrednika kredytowego. W takim wypadku, upoważniasz nas do zapłaty wynagrodzenia Pośrednikowi kredytowemu. Wysokość wynagrodzenia Pośrednika kredytowego jest wskazana w Tabeli Opłat i Prowizji. Wynagrodzenie Pośrednika kredytowego jest pokrywane przez Nas – nie wlicza się do Twojego Zadłużenia.

 11. Wcześniejsza spłata Pożyczki

  1. Jesteś uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed wyznaczonym w Umowie terminem.
  2. W przypadku przedterminowej spłaty całości Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o jaki skrócono czas obowiązywania Umowy, nawet jeśli poniosłeś je już przed dokonaniem spłaty.
  3. W przypadku przedterminowej spłaty części Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o jaki skrócono termin płatności danej kwoty - odpowiednio do wysokości tej kwoty, nawet jeśli poniosłeś je już przed dokonaniem spłaty.
  4. W przypadku gdy całość pożyczki spłacisz przed wyznaczonym w Umowie terminem, wszelkich rozliczeń pożyczki dokonamy z Tobą w terminie 14 dni od dokonania spłaty.
 12. Naruszenie umowy przez Pożyczkobiorcę

  1. Naruszeniem niniejszej Umowy przez Ciebie będzie:
   1. Brak płatności Twojej miesięcznej raty w terminie;
   2. Podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji przy składaniu Wniosku o Pożyczkę;
  2. W przypadku braku spłaty miesięcznej raty w terminie, możemy naliczać odsetki za opóźnienie w maksymalnej wysokości ustalanej zgodnie z art. 481 § 21 kodeksu cywilnego (art. 481 § 21 Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie).
  3. W przypadku braku spłaty miesięcznej raty w terminie, będziemy mogli podejmować czynności windykacyjne i upominawcze przeciwko Tobie lub Gwarantowi w formie:
   1. Monitu telefonicznego,
   2. Monitu z wykorzystaniem SMS,
   3. Monitu z wykorzystaniem wiadomości e-mail,
   4. Monitów wysłanych pocztą tradycyjną,
   5. przekazania wierzytelności do obsługi przez podmiot zewnętrzny,
   6. Zamieszczenie informacji o Twoim Zadłużeniu w biurach informacji kredytowej,
   7. dochodzenia należności na drodze sądowej – co w przypadku uwzględnienia powództwa może skutkować zajęciem Twojego rachunku lub rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności i praw majątkowych.
  4. Podejmowanie czynności windykacyjnych wskazanych w powyższym punkcie 3 podpunkty od a) do d) może odbywać się każdego dnia po upływie terminu spłaty miesięcznej raty. Za podejmowane czynności wskazanych w powyższym punkcie 3 podpunkty od a) do f) nie pobieramy opłat.
  5. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową i uwzględnienia powództwa możesz zostać zobowiązany do poniesienia kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów ewentualnej egzekucji komorniczej.
 13. Tabela opłat i prowizji

  Nazwa opłaty Wysokość opłaty
  1 Prowizja za udzielenie pożyczki Zmienna
  2 Opłata administracyjna Zmienna
  3 Opłata weryfikacyjna 1 zł
  4 Odsetki od kwoty pożyczki Odsetki w wysokości maksymalnej ustalanej na podstawie art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego (Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych) – 10 % w skali roku
  5 Odsetki za nieterminową spłatę Odsetki maksymalne za opóźnienie ustalane na podstawie art 481 § 21 Kodeksu cywilnego (Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) – 14 % w skali roku
  6 Koszty postępowania sądowego Koszty postepowania sądowego ustalane są:
  • Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. z dnia o kosztach sądowych;
  • Na podstawie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub czynności radców prawnych
  7 Koszty pośrednika kredytowego.
  To jest kwota którą My wypłacamy Pośrednikowi Kredytowemu. Dla Ciebie nie ma znaczenia czy aplikujesz do nas bezpośrednio czy poprzez Pośrednika kredytowego
  • Do 12.5% kwoty Pożyczki
 14. Prawo odstąpienia

  1. Masz prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Skutkować to będzie wygaśnięciem zawartej Umowy.
  2. Odstąpienia możesz dokonać przez złożenie oświadczenia na piśmie i wysłanie go na nasz adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres czesc@rapidamoney.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik do Umowy.
  3. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia, jesteś zobowiązany zwrócić Nam kwotę Pożyczki. Zwrot powinien nastąpić na nasz Rachunek Bankowy nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
  4. Nie ponosisz kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia jej zwrotu.
  5. Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym została wskazana w umowie pożyczki (punkt 13).
 15. Okres obowiązywania i wypowiedzenie Umowy

  1. Umowa Pożyczki zawarta jest na czas oznaczony, określony w miesiącach od dnia wypłaty Pożyczki, na okres wskazany w Umowie pożyczki w punkcie „okres pożyczki” (punkt 7 Umowy pożyczki lub do dnia całkowitej spłaty zadłużenia tj. Kwoty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami wynikającymi z Umowy.
  2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę Pożyczki z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Możemy wypowiedzieć Ci Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
   1. zalegania ze spłatą miesięcznej raty przez okres co najmniej 31 dni.
   2. niedotrzymania przez Ciebie zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie (patrz § 4)
  4. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn wskazanych w punkcie 2. tego paragrafu, nie wpływa na obowiązki dotyczące spłaty Pożyczki wraz z kosztami pożyczkowymi określonymi w Umowie.
  5. W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia umowy z przyczyn wskazanych w punkcie 3. tego paragrafu możemy żądać niezwłocznej spłaty całości Zadłużenia. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym następuje na piśmie.
 16. Reklamacje

  1. Masz prawo złożyć reklamację dotyczącą udzielenia Pożyczki przez Nas w formie elektronicznej na nasz adres e-mail czesc@rapidamoney.pl albo w formie pisemnej na adres naszej siedziby albo telefonicznie pod nasz numer telefonu wskazany w Formularzu Informacyjnym.
  2. Reklamację rozpatrzymy najszybciej jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia kiedy ją otrzymamy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem
  3. W treści reklamacji powinieneś wskazać:
   • dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego;
   • dane dotyczące Twojej umowy (numer Umowy, data jej zawarcia)
   • szczegółowy opis problemu, będący podstawą złożenia Reklamacji;
   • niezbędne dokumenty.
  4. O wyniku postępowania reklamacyjnego poinformujemy Cię na piśmie. Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź poprzez e-mail musisz to wyraźnie zastrzec w treści reklamacji. W innym razie odpowiemy na Twoją reklamację pisemnie.
  5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, poinformujemy Cię o tym, wskazując:
   1. przyczynę opóźnienia;
   2. okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
   3. przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  6. W razie nie dotrzymania przez nas terminu wskazanego w ust. 2 lub w ust. 5 reklamacja zostanie uznana za rozpatrzoną zgodnie z Twoim wnioskiem.
 17. Informacje dla Pożyczkobiorców

  1. Postanowienia Umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności przepisów Ustawy lub Kodeksu Cywilnego).
  2. O zmianie postanowień Umowy zawiadomimy Cię na co najmniej 30 dni przed datą wejścia w życie zmian do Umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Po wejściu w życie zmian prześlemy Ci zaktualizowaną treść Umowy, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W wiadomości e-mail wskażemy dokładnie które postanowienia uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie. Masz prawo do złożenia wniosku o przesłanie Ci zaktualizowanej Umowy pożyczki w formie pisemnej pocztą tradycyjną.
  3. Zmiana Umowy będzie dla nas wiążąca, jeżeli nie wypowiesz Umowy na zasadach określonych w §15, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Ciebie zawiadomienia o zmianie Umowy.
  4. Masz prawo skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pożyczki pomiędzy Nami a Tobą jest Rzecznik Finansowy. Więcej informacji o polubownym rozstrzyganiu sporów przed Rzecznikiem Finansowym można znaleźć pod następującym adresem www: http://rf.gov.pl/polubowne/
  5. Skorzystanie z pozasądowego rozstrzygania sporów jest dobrowolne – nie musisz z niego korzystać.
  6. Jeżeli nie wykonamy lub nienależycie wykonamy zobowiązanie wobec Ciebie, a Twoje żądanie wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, przysługuje Ci prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Nas na drodze sądowej.
  7. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. Siedziba główna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: plac Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa
   2. Adres strony internetowej Urzędu: https://uokik.gov.pl
   3. Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php
  8. W związku z zawarciem tej Umowy, możesz zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego Rzecznika praw konsumentów jak również do organizacji konsumenckich lub organizacji zajmujących się wspieraniem ochrony praw konsumenckich takich jak:
   1. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
   2. Federacja Konsumentów
   3. Europejskie Centrum Konsumenckie
   4. Inspekcja Handlowa
 18. Ochrona Danych Osobowych

  1. Pełnimy funkcję Administratora Danych Osobowych Pożyczkobiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) o ochronie danych osobowych.
  2. W ramach pełnionej funkcji przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.
  3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dopuszczalne tylko gdy wyrazisz na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy.
  4. Stosujemy środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
  5. Masz prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. Jeśli napiszesz do nas z zapytaniem, masz prawo otrzymać od nas kopię informacji o Tobie, które są w naszym posiadaniu. Możesz skorzystać z tego prawa raz na 6 miesięcy.
  6. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, a w razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania tych umów do celów archiwalnych i statystycznych. Wskazane czynności odbywają się w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz 1182 ze zm.) oraz ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.)
 19. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy Pożyczki czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.
  2. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron (jeśli w wystarczający sposób wyrażają wolę danej Strony) i wywołują określone skutki prawne.
  3. W przypadku zmiany Twoich danych wskazanych w Umowie (w szczególności, ale bez ograniczenia do: Twojego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu), zobowiązany jesteś zgłosić Nam zmianę tych danych w terminie 7 dni od zaistnienia każdej zmiany.
  4. Zmianę danych zgłaszasz przez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres czesc@rapidamoney.pl lub telefonicznie pod numer +48 222 922 291.
  5. Możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na podmiot trzeci tylko jeśli udzielisz Nam na to zgody. Twoja zgoda może być udzielona przez e-mail. Nie potrzebujemy Twojej zgody aby przenieść wymagalne wierzytelności pieniężne.
  6. Nie możesz przenieść obowiązków wynikających z tej Umowy bez naszej zgody. Nasza zgoda może być udzielona przez e-mail.
  7. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
  8. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
  9. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
   1. Formularz Odstąpienia od umowy
   2. Formularz Informacyjny,
   3. Dokument „Ważne Informacje”,
   4. Harmonogram,
   5. Pełnomocnictwo do podpisania umowy
   6. Upoważnienie do wystąpienia do biur informacji kredytowych i gospodarczych