Skip Navigation

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.rapidamoney.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).

Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów internetowych oraz firm, których dane linki/dane kontaktowe podane są w Serwisie. Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony www.rapidamoney.pl, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze strony www.rapidamoney.pl

Po opuszczeniu strony www.rapidamoney.pl prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.

Korzystając ze strony www.rapidamoney.pl akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Rapida Sp. z o.o. zarządzająca stroną www.rapidamoney.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Administrator i Inspektor danych osobowych

Rapida Sp. z o.o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków jako właściciel serwisu www.rapidamoney.pl oraz innych stron internetowych w domenie dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE) wraz z przepisami ją implementującymi.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Rapida Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000647952, NIP 5252684957, REGON: 365892926, kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł, świadcząca usługi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez bezpośredniej obecności stron (zwana dalej „Rapida”).

Inspektorem ochrony danych, powołanym przez Rapida jest: radca prawny Tomasz Schwertner. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić poprzez:

e-mail: iod@rapidamoney.pl

pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Rapida Sp. z o.o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

Informacje pozyskiwane o użytkowniku

Strona www.rapidamoney.pl umożliwia skontaktowanie się z firmą Rapida Sp. z o.o. poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez firmę Rapida Sp. z o.o. do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Rapida Sp. z o.o. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwo zgody na takie przetwarzanie. W zakresie usług Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

Warunkiem korzystania z usług przez użytkownika jest podanie odpowiednich danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług i umożliwiających z nim kontakt, w szczególności jak:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres e-mail,
 3. Data urodzenia,
 4. Numer telefonu,
 5. PESEL,
 6. Adres korespondencyjny,
 7. Seria i numer dowodu osobistego,
 8. Dochód miesięczny,
 9. Pozostałewydatki,
 10. Inne dane lub dokumenty, które są konieczne do zawarcia umowy z Rapida – w szczególności oświadczenia i upoważnienia wymagane przez Biura Informacji Gospodarczej.

W przypadku złożenia przez użytkownika wniosku o pożyczkę, Rapida zbiera dane osobowe użytkownika w zakresie IP użytkownika oraz czasu wizyty w Serwisie. Rapida zbiera również o użytkowniku inne dane osobowe, jak dane o zdolności kredytowej, a także informacje o rachunku bankowym, a w szczególności o jego numerze.

Rapida informuje, że rozmowy telefoniczne prowadzone z użytkownikami są nagrywane w celach szkoleniowych, kontroli jakości usług świadczonych przez Rapida oraz w celach dowodowych. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy, użytkownik powinien zakończyć połączenie.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

W związku z wynikającą z przepisów prawa koniecznością dokonywania przez Rapida oceny ryzyka kredytowego użytkowników, użytkownik, który wypełni wniosek o pożyczkę, proszony jest o wyrażenie zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w Krajowym Rejestrze Długów, Biurze Informacji Gospodarczej S.A., a także o wyrażenie zgody na przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej oraz o wystąpienie w imieniu Użytkownika do Biura Informacji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji. Dane użytkownika mogą również zostać zweryfikowane w publicznej bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W związku z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne oraz gdy użytkownik udzieli zgodę, na adres e-mail lub numer telefonu podane przez użytkownika lub pozyskane za zgodą użytkownika z innych źródeł, mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Rapida w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer). W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane będą przetwarzane przez Rapida na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Rapida na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika w procesie składania wniosku o pożyczkę na dokonywaną automatycznie przez system informatyczny analizę i prognozę zdolności pożyczkowej Użytkownika, na podstawie podanych we wniosku danych osobowych użytkownika oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł pod kątem usług oferowanych przez Rapida („zgoda na profilowanie”), dokonuje analizy, na podstawie której tworzy profil użytkownika, dzięki któremu może świadczyć indywidualnie dopasowane usługi oraz ew. przedstawiać indywidualnie dopasowaną ofertę. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę na profilowanie, jednak dokonywanie takiej analizy jest kluczowym procesem umożliwiającym Rapida udzielenie pożyczki użytkownikowi, w związku z czym w przypadku odwołania zgody na profilowanie, skorzystanie z usług Rapida za pośrednictwem sieci Internet nie będzie możliwe z przyczyn technicznych i prawnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Rapida zobowiązuje się do nie przekazywania, nie udostępniania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów (oraz użytkowników, którzy po wypełnieniu wniosku o pożyczkę z jakichkolwiek względów nie zawarli z Rapida umowy pożyczki) innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę Rapida Sp. z o.o. jako dane poufne. Twoje prawa:

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Rapida.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Rapida zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Rapida może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Rapida przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Rapida, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw użytkownika okaże się zasadny i Rapida nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Rapida podlega;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Rapida może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Rapida. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z produktami Rapida bądź korzystaniem z usług Rapida, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Rapida nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Rapida ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Rapida.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Rapida spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Rapida nie będzie mógła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Masz prawo otrzymać od nas kopię informacji o Tobie, które są w naszym posiadaniu. Możesz skorzystać z tego prawa raz na 6 miesięcy, chyba, że zajdzie uzasadniona przyczyna częstszego otrzymania niniejszych informacji.

Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione poprzez wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym i bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, uszkodzeniem lub zmianą.

Podczas wizyty w Serwisie, mogą Państwo napotkać formularze zgłoszeniowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi Państwa zgłoszeń. Przekazują nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Dane Użytkowników przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zawartej Umowy, przez czas obowiązywania zgody na przetwarzanie danych, oraz przez okres 6 lat po ustaniu celów przetwarzania do celów zabezpieczenia interesu prawnego Rapida i Użytkownika. W przypadku nieuzyskania pożyczki dane przechowywane są przez okres 6 miesięcy w celu ochrony interesów konsumenta.

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim

W zależności od oczekiwanej usługi Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom oraz spółkom w ramach grupy kapitałowej Richmond Group w celach związanych z obsługą Państwa zgłoszenia oraz, jeżeli takie są Państwa oczekiwania, w celu udzielania Państwu informacji o oferowanych produktach. Dane te nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Rapida Sp. z o.o. wykorzystuje następujące kategorie podmiotów przetwarzających dane: doradcy prawni i inni doradcy, inne podmioty z Grupy kapitałowej Richmond Group (wgląd na życzenie klienta), firmy świadczące usługi w zakresie przechowywania danych, telemarketingu, marketingu oraz przeprowadzania ankiet, firmy świadczące usługi w zakresie bramki e-mail i SMS, usługi w zakresie identyfikacji i certyfikacji, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi w zakresie wystawiania faktur, obsługi płatniczej, wydobywania danych bankowych, oceny zdolności kredytowej, wybierania głosowego, pośrednicy online oraz pośrednicy tradycyjni.

w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód przez Użytkowników, w celu otrzymania przez Użytkownika informacji marketingowych i handlowych od podmiotów trzecich, Rapida może udostępnić dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz innych wskazanych w udzielonej przez Użytkownika zgodzie kontrahentom oraz partnerom biznesowym Rapida, w tym również bankom, instytucjom pożyczkowym w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, innym uczestnikom rynku finansowego i ubezpieczeniowego.

Aktualna lista ww. spółek, podwykonawców, partnerów biznesowych, kontrahentów Rapida dostępna jest na żądanie Użytkownika.

Obsługa Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zabezpieczenie danych

Dane wpisywane przez Państwa w formularzach online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo Firma posiada wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.

W przypadku chęci, poprawiania swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych swoich danych osobowych należy skontaktować się pod adres e-mail: iod@rapidamoney.pl lub czesc@rapidamoney.pl bądź telefonicznie +48 222 922 291.

Firma Rapida Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona www.rapidamoney.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.

Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale tzw. dane techniczne na przykład: adres IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z informacjami przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy.